Zde je prostor pro Vaši reklamu.
Kontaktujte nás.
Navigace.
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Z
Přidej se k nám.
Anketa.
Pracuješ při studiu?

Částečně (34%)
 
Na plný úvazek (35%)
 
Nepracuji (30%)
 

Celkový počet odpovědí: 3167.
Napiš nám.
Upozorni nás na chybu,
navrhni doplnění.
Zpětné odkazy.

Slovník pojmů a termínů, se kterými se setkáš na vysoké škole. Abecedně seřazené pojmy tak jak se s nimi můžeš na vysoké škole setkat.

Sponzorované odkazy

Zde může být Váš odkaz - více reklama zde.

A

absolutorium - absolventská zkouška v závěru studia, složit a.z. znamená splnit podmínky studia a získat případně akademický titul. Pojem se používá na některých VŠ a VOŠ.
akademický senát - jeden z orgánů vysoké školy, skládá se zčásti z pedagogů a zčásti ze studentů. Zástupci jsou voleni na určité období.
akreditace - znamená "schválení". Např. každý studijní program musí být akreditován, aby mohl být vyučován. Škola vypracuje plán výuky, předmětů, vč. jejich personálního zajištění a předloží ke schválení akreditační komisi MŠMT.
aula - velká místnost na vysoké škole sloužící k různým setkáním či jiným účelům, též velká přednášková místnost.

B

bakule, souborka, bakalářská zkouška, souborná zkouška - jde o souhrnnou zkoušku z několika předmětů na úrovni bakalářského studia.
B6212 - kódové označení studijního programu "Management a marketing" (všechny názvy viz sekce Studijní programy - řazení podle zaměření) - "bakalářského" (B), patřícího do kmenového oboru "Ekonomie" (62). Podobně, M6212 by byl magisterský, N6212 navazující magisterský. Do přihlášky se píše jen název studijního programu a zaškrtne se kolonka zda je bakal. či magist. Někdy je vhodné připsat " - navazující" k názvu studijního programu, aby nedošlo k pochybám, zda je M či N.

C

cvičení / seminář - způsob výuky skupinkový, jde většinou o trénink řešení příkladů, podrobnější osvojení látky z přednášky, dochází k dialogům a týmové práci student/student a student/učitel.

D

děkan - osoba stojící v čele fakulty.
diplom - listina svědčící o úspěšném absolvování studijního programu (oboru) na VŠ. Student jej obdrží při promoci. "Červený" diplom je diplom s vyznamenáním - udílí se studentům s výbornými studijními výsledky.
diplomka, diplomová práce - je závěrečná práce kterou musí student vypracovat a obhájit před komisí, aby získal magisterský titul (Ing., Mgr.).
dizertace - vědecké pojednání jako podklad pro udělení akademické hodnosti.
docent, Doc., jiné tituly - titul udílený v rámci fakulty, jsou stanoveny přesné podmínky pro jeho dosažení, vč. vypracování a obhájení habilitační práce. Jmenován rektorem. Doporučení habilitační komise. Souhlas vědecké rady VŠ. Další tituly např. PhD, CSc., JUDr., MBA.
dvouoborové studium - studium kdy je nutno zvolit dva obory, které člověk studuje naráz. Typické u pedagog. fakult, např. Angličtina + Matematika.

E

e-mail na VŠ - vysoké školy někdy poskytnou studentům e-mailové schránky s webovým rozhraním pro posílání a přijímání zpráv.
ECDL - zkratka pro "řidičák na počítač" - European Computer Driving Licence, jde o mezinárodně uznávaný certifikát o schopnosti uživatelské práce s počítačem. Existují kurzy a školicí střediska k jeho získání.
ECTS - zkratka pro nový systém hodnocení výuky podle "evropských" kreditů - European Credit Transfer System. Postupně se zavádí na našich vysokých školách - přechod na tento systém připravuje např. VŠE nebo UK. Cílem by mělo být snadnější uznávání studia v jiných zemích EU.

F

fakulta - část vysoké školy, která se zabývá určitou vědeckou oblastí - např. Filozofická fakulta, Právnická fakulta; zkratka názvu fakulty je většinou tvořena počátečními písmeny (např. FI = fakulta informatiky).

G

garant předmětu - vysokoškolský pedagog, který je zodpovědný za zajištění výuky konkrétního předmětu.
Gaudeamus igitur - píseň, která je hymnou studentů. Zpívá se třeba na imatrikulaci či na promoci. Nebo se alespoň vhodně otvírají ústa.

H

Honorabilis - oslovení prorektora, a též proděkana při slavnostních obřadech je "Honorabilis" (překlad z latiny - ctihodný).

I

identifikační karta, ISIC, další karty - s rozvojem technologií je možné, že na škole budete potřebovat kromě indexu též karty, které je možné snímat čtecím zařízením. Jde zejména o studentské karty ISIC (lze použít i jako multifunkční kartu k různým platbám-za obědy, přihlašování na počítače, do knihovny, na kopírování a tisk apod.), jiné karty samostatně zvládající některé z těchto funkcí.
imatrikulace - je slavnostní zahájení studia na VŠ - probíhá v rámci jednotlivých fakult a oborů. Studenti vyslechnou proslovy, dostanou indexy kam nalepí fotografii a vyplní údaje, index je pak orazítkován, studenti složí hromadně VŠ slib, potřesou si rukou s děkanem fakulty, zazpívají si Gaudeamus a jdou domů. Mohou dostat i některé další důležité informace ohledně studia.
index, výkaz o studiu na VŠ - je hlavním průkazem studenta VŠ, obsahuje kromě identifikačních údajů všechny záznamy o vykonaných zkouškách, zápočtech, potvrzení lékaře o schopnosti studia. Je studentům předán většinou při imatrikulaci.

K

katedra - část fakulty, která se zabývá užší problematikou než fakulta - např. Fakulta financí a účetnictví => Katedra veřejných financí; zkratka katedry je většinou tvořena počátečními písmeny jejího názvu (např. KVF).
konzultačky, konzultace, konzultační hodiny - každý vysokoškolský vyučující má stanoveny během týdnu hodiny, kdy může student přijít a popovídat si např. o probírané látce.
kredit - poukázka ke studiu předmětů - zapisováním si předmětů čerpáme kredity, které máme k dispozici. Na konci semestru po zápočtových písemkách a zkouškách zjišťujeme, zda jde o "ztracené, zmařené" či "získané" kredity. To, kolik má předmět kreditů je závislé na počtu hodin vyuč. v týdnu (90 minut každý týden = 2 kredity).
kultura, plesy, konzerty - občas se uskuteční pod hlavičkou školy nějaká kulturní či společenská událost. Škola může využít slušné akustiky svých aul k pořádání konzertů. Čas od času je v nějakém tanečním domě uskutečněn ples. Studenti někdy tvoří např. nezávislé filmy, které se pak někde promítají.
kvestor - řídí hospodaření a vnitřní správu veřejné vysoké školy a vystupuje jejím jménem v rozsahu stanoveném opatřením rektora. Kvestora jmenuje a odvolává rektor. Ve star. Římě nižší úředník přes hospodaření (quaestor).

L

lektor - učitel praktických znalostí - např. lektor jazyků, odborný přednášející. (ve starém Římě: otrok s povinností předčítat.).

M

menza - vysokoškolská jídelna, jídlo pro studenty je zde levnější než v hospodě; je nutno odevzdat stravenky, které studentům dala studijní referentka.
Magnificence - oslovení rektora vysoké školy při slavnostním obřadu je "Vaše Magnificence" (překlad z latiny - vznešenosti).

N

nástěnka na katedře - papírový zdroj informací pro studenty katedry a jejích předmětů, příp. specializací. Informace jsou někdy tak vzácné, že z nástěnky mizí. Je to zdroj evolučně předcházející webovým stránkám, avšak stále si zachovává velkou důležitost.
nostrifikace, nostrifikovaný - úřední uznání platnosti oprávnění získaného v zahraničí, např. nostrifikace vysokoškolského diplomu, nostrifikační řízení.
notářsky ověřený - notářsky ověřený dokument (např. kopie vysvědčení) je opatřen razítkem a podpisem notáře, který ověřuje shodu této kopie s originálem.

O

oficiální informace o předmětech - dostávají buď studenti na první přednášce (cvičení) v semestru - písemně či jen ústně - nebo je vyvěšeno na nástěnce katedry či na webových stránkách.
omluvy (omluvenky, neschopenky) - pokud se student nemůže z vážných důvodů zúčastnit zkoušky nebo písemky na kterou je přihlášen, musí do několika málo dnů po konání přinést omluvenku (jednorázová neúčast na jedné zk) či neschopenku (např. na celý měsíc) na sekretariát příslušné katedry příp. zkoušejícímu. Může se jednat o velmi vážné důvody, či zdravotní důvody.
odborný asistent - základní pedagogická hodnost na VŠ, další hodnosti: docent, profesor.

P

pedel - osoba účastnící se oficiálních obřadů (imatrikulace, promoce) na VŠ - tradice. Nosí žezlo děkana či rektora. Dříve jakýsi úředník, který vyřizoval různé záležitosti mezi rektorem (či děkanem) a ostatními pracovníky univerzity a byl zasvěcen do důvěrných záležitostí. Též ve významu školník. Při obřadech nemá žádnou významnější roli - v podstatě jim přihlíží. Chodí vždy před rektorem (děkanem) a drží se v jeho blízkosti.
praxe, stáže v zahraničí, pobyty, work and travel, AIESEC - na vysoké škole mohou sídlit organizace, které nabízejí různé studijní pobyty pro studenty v zahraničí, existují také různé programy "výměn studentů mezi univerzitami" - např. na 1 rok apod.
proděkan - osoba, která se stará o určitou oblast v rámci fakulty, podléhá děkanovi, zastupuje ho v dané oblasti a je jím jmenován. Nejčastěji: proděkan pro pedagogiku, pro vědu, pro zahraniční styky.
profesor, Prof. - nejvyšší akademický titul, udílí se zasloužilým osobnostem v daném oboru, většinou s bohatou publikační a pedagogickou činností. Jmenuje prezident republiky.
prorektor - osoba, která se stará o určitou oblast v rámci vysoké školy, podléhá rektorovi, zastupuje ho v dané oblasti a je jím jmenován. Nejčastěji: prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, pro vědu a výzkum, pro zahraniční styky a vztahy k veřejnosti.
promoce - slavnostní akt udělení akademického nebo vědeckého titulu nebo hodnosti při zakončení studia na vysoké škole.
promotor - vysokoškolský hodnostář provádějící promoci.
přednáška - způsob výuky hromadný, jde většinou o přednes (monolog) učitele, je vykládána spíše teoretická látka.
přihlašování do školní počítačové sítě - studenti na vysoké škole se k počítačům většinou přihlašují svým uživatelským jménem a heslem. Mají pak např. přístup k internetu a k některým aplikacím.

R

registrace předmětů - na některých školách ještě před definitivním zápisem předmětů do semestru probíhá registrace předmětů - student zde vybírá ze všech předmětů ty, které chce studovat, bez ohledu na kapacitu kurzů. Odpovědné osoby tak mohou získat informace o vytíženosti a zájmu o jednotlivé kurzy a přizpůsobit tomu kapacity u zápisů.
rektor - osoba stojící v čele univerzity či vysoké školy.
rešerše - provádět nebo vypracovat rešerši znamená postup vyšetřováním, pátráním, ověřováním faktů a údajů.
rigorózní zkouška - zkouška vedoucí k získání doktorátu, např. Mgr.>>PhDr., v překladu znamená "přesný, přísný".
rok, akademický rok, ročník, jahr [čti jáár] - trvá od začátku výuky v září či říjnu do konce výuky v květnu či červnu (příp. až do září). Např. akademický rok 2004/2005. Ročník je pořadí roků, po které už student na dané VŠ studuje. Jahr (z němčiny) je synonymum ročníku. Skládá se ze dvou semestrů.
roláž - postup používaný u výtvarných či fotografických děl - rozstříhání dvou obrazů na proužky a jejich střídavé prokládání (pův. Jiří Kolář). Postup lze někdy použít i při psaní recenzí a hodnocení ve kterých se srovnávají 2 verze nějakého díla.

S

semestr - je základní jednotkou výuky na VŠ - je to "půlrok". Předměty trvají většinou 1 semestr. Na konci semestru probíhají zkoušky a zápočty.
seminárka, seminární práce - písemná práce na zadané či studentem vybrané téma, samostatně zpracovaná s uvedením zdrojů ze kterých bylo čerpáno. Někdy je spojeno s prezentací před ostatními studenty.
skriptárna, antík, prodejna skript a literatury - na půdě vysoké školy bývá většinou prodejna skript. Některá vydává vysoká škola. Některé školy mají i prodejny odborné literatury z jiných nakladatelství. Dále může být někde poblíž antikvariát, kde je možné koupit/prodat použitá skripta.
Spectabilis - oslovení děkana fakulty při slavnostním obřadu je "Spectabilis" (překlad z latiny - slovutný).
státní zkouška, státnice - jde o vrcholnou zkoušku na vysoké škole - jedná se o souhrnou zkoušku ze studované hlavní, příp. vedlejší specializace či povinnou zkoušku na studované škole. Složení státních zkoušek je jednou z podmínek získání titulu a dokončení studia.
státní zkouška z jazyka - tuto státní zkoušku pořádají státní jazykové školy, někde je součástí univerzitního studia. Některé školy nabízejí předměty, které mají k podobným zkouškám z jazyka studenty připravit.
studentský klub, akademický klub - místo na posezení či setkání studentů v areálu školy, je zde většinou též možnost osvěžení či občerstvení.
studijní (studentský) kruh - pojem pro menší skupinu studentů školy, kteří studují stejné předměty a tvoří tak stálou skupinu - podobně jako třída na střední škole.
studijní obor, obor - podrobnější určení toho, co se studuje v rámci studijního programu - stanovuje ho vždy příslušná fakulta, určení názvu oboru je na ní; student pak píše do přihlášky obor, na který se hlásí a přihlášku adresuje dané fakultě.
studijní program, program - je obecné určení zaměření studia; existuje omezený počet studijních programů, jejich názvy a označení jsou jednotné pro celou republiku, fakulta musí své obory zařadit do některého z existujících studijních programů, pokud se žádný příliš nehodí, může navrhnout na vyšších místech vznik nového programu. Seznam téměř všech programů ("kmenové obory VŠ") je na webu ministerstva školství.
studijní, referentka, studijní referentka - osoba, která se stará o řešení studijních záležitostí studentů a příslušné administrativy. Dá se u ní zjistit mnoho informací o studiu.
studium dálkové, distanční studium - forma studia, kdy student navštěvuje VŠ pouze zřídka, a to za účelem vykonání zkoušek či vyřízení administrativních záležitostí. Látku se učí samostatně doma. Jsou možné konzultace s vyučujícími osobně, někdy též přes e-mail, někdy jsou k dispozici materiály ke studiu v elektronické formě. Na VŠ se moc nevyskytuje. Častěji ji lze nalézt u VOŠ.
studium kombinované, kombinovaná forma studia - forma studia, kdy student dochází na vybrané konzultace s vyučujícími v době víkendu či přilehlých dnů, část látky studuje samostatně doma. Tato forma je na VŠ poměrně běžná, a využívají ji hlavně lidé studující při zaměstnání.
studium prezenční, denní studium - forma studia, kdy student dochází na VŠ pravidelně dle rozvrhu - pondělí až pátek. Na VŠ je nejčastější.
studovna, knihovna - Na školách bývají knihovny, v knihovnách bývají studovny. Je to místo kde si můžete půjčit knihu, příp. si prohlížet knihu či CD, kazety či jiné materiály, které jsou určeny k prezenčnímu studování.
spondeo ac policeor (lat.) - "zavazuji se a slibuji". Formule slibu absolventa při promoci.

T

tělocvična, tělesná výchova, sportovní kurzy - Na vysoké škole může/musí student také trochu sportovat. Slouží k tomu různé kurzy tělesné výchovy (mnoho různých zaměření - fotbal, hokej, basket, tenis, plavání, posilování, gymnastika, šerm, kanoistika apod. Šachy ne! Sportovní kurzy - 1-2 týdny dlouhá zabíračka pro svaly, výprava učitelů a skupiny studentů do nějakých zapomenutých končin naší vlasti... Za týdenní sportovní kurzy lze získat kredity rovnocenně jako za 1 semestr fotbalu či plavání.
tutor - studijní vedoucí či vychovatel, používá se na univerzitách v anglosaském světě. Student má svého tutora který mu radí, jak zvládat lépe školu.

U

úřední deska - nástěnka ve škole, kam se uveřejňují důležité informace o škole a pro studenty, někdy bývá též v elektronické podobě na webových stránkách, ale ne vždy. Informace které jsou na úřední desce mohou být dokonce někdy považovány za "způsob doručení" informace.
uznání (uznávání) předmětu, zkoušky, kreditů - uznat znamená zapsat dříve absolvované předměty/zkoušky jako odstudované (při přestupu na jinou školu, či novém nástupu na stejnou školu). Jsou stanoveny podmínky - většinou se neuzná předmět studovaný už dávno, nebo hodnocený trojkou; dochází také k stržení určitého procenta z kreditů k dispozici. Info u studijní referentky.

V

vnitřní předpisy a zákony - na každé vysoké škole platí určité předpisy: např. statut vysoké školy, studijní řád, stipendijní a disciplinární řád, zákon o Vysokých školách aj.

Z

zápis předmětů - na některých školách si studenti musí sami přes počítač zapsat předměty, které budou studovat. Do zápisů přecházejí i požadované předměty z příp. registrací. Ty jsou studentovi buď zapsány nebo ne, dle kapacity. Během zápisů se student může hlásit na volné kapacity předmětů dle svého výběru.
zápočet, zápich - způsob hodnocení předmětu (započteno, nezapočteno), hodnocení většinou na základě písemky.
zkouška - způsob hodnocení předmětu (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl), většinou ústní ale někdy i/jen písemka.
ztráty a nálezy, šatna, vrátnice/informace - místo, kam se odevzdávají ztracené věci které našel někdo poctivý; vrátný může pomoci při první orientaci ve škole, pokud mu položíte konkrétní dotaz, tím plní funkci "informací".
Poslední aktualizace údajů na stránce: 27.05.2023 19:22:24.