Zde je prostor pro Vaši reklamu.
Kontaktujte nás.
Navigace.
Přidej se k nám.
Anketa.
Pracuješ při studiu?

Částečně (34%)
 
Na plný úvazek (35%)
 
Nepracuji (30%)
 

Celkový počet odpovědí: 3161.
Napiš nám.
Upozorni nás na chybu,
navrhni doplnění.
Zpětné odkazy.

Informace o termínech a přihláškách. Přijímací řízení pro vybrané vysoké školy. Materiály a informace k přijímačkám k jednotlivým vysokým školám.

Sponzorované odkazy

Zde může být Váš odkaz - více reklama zde.

Termíny a přihlášky

Na některých vysokých školách je termín přihlášek 28. února, umělecké školy a obory ho mají dokonce ještě dříve - např. do listopadu či prosince předchozího roku, některé školy ale přijímají přihlášky až do poloviny či konce března či dubna. Zkuste se mrknout na školy, programy a obory, které ve vás vzbuzují zájem a zapřemýšlejte o přihláškách. Je možné - a snad i rozumné - dát si přihlášku na více škol v naději, že se alespoň na jednu z nich dostanete. Limitem při sestavování plánů na červen je samozřejmě jednak čas konání zkoušky - různé školy mohou mít zkoušky ve stejný den či dokonce hodinu, a jednak také vaše peněženka - administrativní poplatek za podání přihlášky je většinou cca 500 Kč. Ten se platí většinou složenkou na bankovní účet vysoké školy. Je možné platit i převodem z účtu. Kopie ústřižku složenky /potvrzení o převodu se pak přiloží (přišpendlí) k vyplněné přihlášce (nebo k vytištěnému vlastnoručně podepsanému shrnutí elektronické přihlášky), kterou posíláte na adresu vámi vybrané fakulty. Školy také často umožňují podat přihlášku elektronickou formou na stránkách školy - pak se zasílá jen zbylé doklady poštou (konkrétně viz jednotlivé www stránky škol). Některé školy již přijímají jen tyto elektronické přihlášky. Letos (v době koronaviru) často školy preferují zasílání např. SŠ vysvědčeních elektronicky, ale tak že jde o ověřené dokumenty - konverzi provádí Czechpoint viz návod. Požadavky na ověřenou konverzi dokumentu od VŠE, např. vysvědčení do elektronické podoby - u jiných škol bude podobné.

  • Dny otevřených dveří a termíny přihlášek - viz stránky jednotlivých fakult vysokých škol (odkazy na jejich www stránky jsou v naší sekci Vysoké školy)

Na ukázku přikládáme standardizovaný formulář Přihláška ke studiu na vysoké škole, jinak též zvaný SEVT 49 145 0. Můžete si ho třeba vytisknout a zkoušet si vyplňování údajů. Zároveň také uvidíte, jaké všechny údaje o své střední a vysoké škole musíte znát. Při vyplňování je třeba se řídit požadavky vysoké školy - zda vyžaduje potvrzení dosahovaného prospěchu na střední škole, potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu apod. Některé údaje si budete muset zjistit na své střední škole - JKOV, KKOV, IZO, obor - název. Jinak je vyplnění vcelku bezproblémové.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Přijímací zkoušky se liší na jednotlivých fakultách. Pokud bude uchazeč konat přijímačky od dané fakulty VŠE, tak budou v fakutou určených datumech v průběhu června 2021.

FFÚ má možnost přijetí studentů českých a slovenských SŠ na základě vysvědčení z 3. ročníku SŠ a 1. pol. 4. ročníku SŠ z matematiky a angličtiny (příp. jiného jazyka pokud nestudují angličtinu) doložené do 30.4.21 buď ověřenou kopií tištěného vysvědčení, nebo ověřenou elektronickou kopií (lze na Czechpointu), ti kteří na základě toho nebudou přijati, mohou skládat test z matematiky a prvního (maturitního) jazyka. Matematika i jazyk formou možností ABCD. V matematice je cca 14 příkladů a v jazyce 50 vět s doplněním správného výrazu do věty - vzory testů viz odkazy níže.

FMV má test z matematiky a dvou zvolených jazyků (testy z jazyků jsou o něco kratší - místo 50 vět je otázek 40 a z nich posledních deset je doplňování vhodného výrazu do textu (opět ABCD).

FPH na svůj obor podniková ekonomika přijímá české a slovenské absolventy SŠ na základě prospěchu na SŠ z matematiky a jazyka který je bodován (jedinčka 100 bodů, dvojka 80 bodů, trojka 60 bodů) a zažádat o prominutí přij.zkoušky lze při průměru ČJ, AJ, MAT v maturitním vysvědčení do 1,4 nebo při "přijímačkách nanečisto" dosaženého výsledku z každé části minimálně 80 % bodů.

FIS má test z matematiky a AJ, nabízí však možnosti požádat o prominutí přijímací zkoušky na základě: Scio testu OSP do 17.4.21 s percentilem nad 65, přijímaček VŠE nanečisto 75% a víc z každé části, průměr 7 známek z MAT a AJ ze SŠ do 1,75, matematika+ (nepovinná součást maturit), výsledky celostátních kol v odborných "olympiádách na SŠ".

FNH přijímá na základě Scio testů OSP konaných do 31.5.21 (klidně opakovaně u společnosti Scio) - hranice pro přijetí bude stanovena v červnu.

FM Jindřichův Hradec - uchazeči s českou a slovenskou maturitou bez přijímaček při splnění aspoň jedné z násl. podmínek: průměr všech známek na SŠ do 2,0, Matematika+ (nepovinná matur.zk) výborně až dobře, přijímačky VŠE nanečisto aspoň 80 % z každé části, maturita MAT+AJ do průměru 2,0, nebo Scio OSP 60 % percentil, jinak test z předpokladů k manaž. rozhodování a ze světového jazykavzory testů FM VŠE

U testu z matematiky nejsou povoleny kalkulačky ani tabulky. Je rozdáván papír se vzorečky, které by mohly být zapotřebí. Testy mohou být konány na počítačích - zadávání zvolených možností do počítače.

Právnická fakulta univerzity Karlovy v Praze

Přihlášku na obor Právo a právní věda (Mgr. 5letý prezenční) je nutno podat do 31.3.2021. Přijímací zkoušky tvoří výsledek Národních srovnávacích zkoušek SCIO z Obecných studijních předpokladů (OSP) s koeficientem 1,25 a Základů společenských věd (ZSV) s váhou 0,75. Bonifikace za dobré výsledky z maturity a za uznávané jazykové zkoušky (úroveň B2 evropského rámce). Více info o podmínkách na stránkách fakulty

NSZ je možné dělat víckrát - když si to člověk zaplatí - započte se nejlepší výsledek (percentil). Materiály pro přiznání bonusů nutno včas doručit (do 10.6.21). na PRF. Přihlášky se podávají pouze elektronicky v informačním systému PrF. Počet přijímaných studentů bude 650. Statistiky percentilů pro přijetí a počtu uchazečů z minulých let - zhruba je potřeba mít (bez bonifikací) 180 bodů tj. percentil 90 z obou předmětů - spíš lépe dopadnout u OSP protože má vyšší váhu)

K přijímačkám je vhodné mít na trénink starší testy Scia - test OSP červen 2020, OSP červenec 2020, OSP prosinec 2020 tj. už letošní ze stránek Scio (správné odpovědi jsou tučně).ZSV červen 2020, ZSV červenec 2020, ZSV prosinec 2020 (už letošní). Případně pro ještě více souborů zadejte do googlu site:https://www.scio.cz/download/ filetype:pdf a můžete stahovat další co tam mají. varianty použité u NSZ nebo cvičné testy, případně nějaké publikace věnující se úlohám typickým pro testování studijních předpokladů či přehledu základů společenských věd. Scio doporučuje tuto literaturu k ZSV. Je možné absolvovat i různé přípravné kurzy soukromých vzdělávacích agentur.

PEF na České zemědělské univerzitě v Praze

Přijímací zkoušky na většinu oborů skládá uchazeč ze dvou předmětů - matematiky a cizího jazyka - formou písemných testů (z jazyků lze volit angličtina, němčina, francouzština) vyplňovaných do archů (možnosti abcd, celková délka obou částí 90 minut, nutno vybarvit celé příslušné kolečko - vyhodnocování skenerem). Maximálně může student získat 50 b z matematiky a 50 b z cizího jazyka. Přihlášky do 31.3.2021. Přesný termín přijímaček bude uchazečům sdělen v pozvánce k přijímacímu řízení (7. - 11. 6. 2021). V suterénu budovy PEF je Reprografické studio kde lze osobně zakoupit publikace pro přípravu: Matematika - příprava na přijímací zkoušky na PEF ČZU v Praze, Cizí jazyk - příprava na přijímací zkoušky na PEF ČZU v Praze za 111 Kč resp. 99 Kč, přes e-shop tyto dvě publikace neposílají a opravdu je nutno tam dojít. Prodávají tam i Studijní plány PEF kde je např. seznam předmětů a jejich struktura, kterou musí člověk v rámci daného oboru absolvovat - mělo by se najít i v informačním systému školy, ale je docela dobré to mít všechno pohromadě v brožurce za 49 Kč.

ESF - Masarykova univerzita v Brně

Většina fakult Masarykovy Univerzity (mimo lékařských, které mají své přijímačky z odborných předmětů typu Biologie, Chemie, Fyzika) používá vlastní TSP (testy studijních předpokladů) testy. Skládá se ze 60 otázek členěných do několika subtestů. Nesprávná odpověď = -0,25 bodu. Jedná se o testování verbálního, numerického, analytického a kritického myšlení, prostorové představivosti a kulturního přehledu. Délka trvání TSP je 100 minut. Uchazeč absolvuje tento test pouze jedenkrát, výsledek je relevantní pro přijímací řízení na kterýkoliv studijní program (obor) na dané fakultě a na kteroukoliv fakultu Masarykovy univerzity (když se hlásí uchazeč na víc fakult či oborů, píše test jen jednou a výsledek je mu počítán všude).

Policejní akademie - Praha

Pro přijetí na Bc. obory - Scio testy ZSV (základů společenských věd) + Scio test Angličtina - možno absolvovat od Scia víckrát do konce května 2021. Kvůli Koronaviru nabízí Scio jak prezenční formu konání testu tak z domova. Podmínkou testu z domova je instalace kontrolního programu do počítače, a splnění podmínek ověření regulérnosti testování - nesmí se odejít z místnosti, před konáním testu je nutné nafilmovat webkamerou celou místnost a celou desku pracovního stolu, nevzdalovat se, s nikým nemluvit, nepoužívat mobilní telefon atd.

Informace o přijímacím řízení na Policejní akademii na stránkách školy je zde - v rubrice "pro ostatní uchazeče" - CTRL+F scio a najdete to. Přihlášky do 30.4.21, vyžaduje se dodání dokladu o SŠ vzdělání (matur. vysvědčení) a výpis z trestního rejstříku né starší než 3 měsíce - proto chtějí nejdřív jen čestné prohlášení žadatele o bezúhonnosti, a až v případě přijetí před zápisem chtějí dodat ten výpis z tr. rejstříku. Lze sehnat na Czechpointu.

Scio test AJ červen 2020a poslech k němu, AJ červen II s poslechem. Scio testy červen 2020 Němčiny a Španělštiny.

Poslední aktualizace údajů na stránce: 14.06.2023 16:45:10.