BIVŠ - obor Právo


Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) 07.12.2010 19:13:56, Veronika, zhlédnuto: 6841x, reakcí celkem: 40Reagovat na příspěvek
Hlavní obrázekDobrý den,

chtěla bych se zeptat na magisterské studium práva na BIVŠ. Zajímalo by mě, jaká je možnost uplatnění po tomto studiu a jak studium probíhá.
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (07.01.2011 16:53:09, Leona) tO BY MĚ TAKÉ VELICE ZAJÍMALO:) reagovat zde
  Email: schrankamojeseznamcz
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (21.03.2011 17:16:28, Petr Drnovský) Dobrý den,
  na tento dotaz mohu zareagovat čerstvým vysvětlením na stejný dotaz od webu ceskapozice.cz:

  Vážená paní doktorko,

  Reaguji tímto na Váš dotaz týkající se zápisu absolventů Právnické fakulty Janka Jesenského do seznamu koncipientů ČAK. Protože činění záznamů v seznamu advokátů a seznamu advokátních koncipientů spadají podle zákona do kompetence předsedy ČAK zřídilo představenstvo ČAK Komisi srovnávacího posuzování. Jejím úkolem je posoudit, zda vzdělání uchazeče o zápis do seznamu advokátů nebo advokátních koncipientů svým obsahem a rozsahem odpovídá vzdělání, které je možné získat v tuzemsku. Po tomto posouzení vypracovává komise příslušné doporučení pro vyřízení žádosti o zápis. Evropský soudní dvůr a tím i evropské právo rozšiřuje právo mobility pro absolventy škol se sídlem v zemích EU i na praktikanty, přitom však na druhé straně umožňuje, aby v případě zákonného zmocnění prováděly Komory členských států EU srovnávací posuzování ve smyslu zjištění naplnění kvalifikačních předpokladů pro výkon koncipientské praxe v tom kterém státě. Na základě výše uvedeného ČAK při vyřizování žádostí uchazečů o zápis do seznamu advokátů a zápisů do seznamu advokátních koncipientů postupuje tak, že u uchazečů, absolventů zahraničních škol z území Evropské unie, provede komise ČAK posouzení, zda vzdělání získané v zahraničí odpovídá vzdělání tuzemskému a na základě jejího doporučení bude či nebude proveden zápis. I když mezi Českou republikou a Slovenskou republikou existuje mezinárodní smlouva – Dohoda o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v ČR a v SR z roku 2001, přistupuje ČAK k uchazečům, kteří získali vzdělání na vysoké škole se sídlem ve Slovenské republice stejně, jako k uchazečům z ostatních zemí Evropské unie, neboť to dle názoru ČAK umožňuje článek 15 uvedené dohody. Dle názoru ČAK lze nicméně předpokládat, že pro absolventy slovenských vysokých škol nebude problém prokázat, že jejich vzdělání odpovídá svým obsahem a rozsahem vzdělání tuzemskému. O této problematice jsem jednal s tajemníkem ČAK.

  S pozdravem

  JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
  Vedoucí katedry práva
  Bankovní institut vysoká škola, a.s.

  reagovat zde
  Email: pdrnovskybivscz
  • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (21.03.2011 21:26:16, Petr) Jsou to akorat vyhozene prachy. Prvni ***ost je vubec studovat na nejakych slovenskych skolach pochybne povesti (Sladkovicovo nebo Uninova :):):)). Uz jenom ty nazvy. Respekt ve spolecnosti vam to neprinese, a advokati z vas rozhodne nebudou.Prikladam relevantni cast zapisu z posledniho zasedani predstavenstva CAK z 14. 2. 2011:

   bod 6. - zápisy uchazečů se zahraničním vzděláním do seznamu advokátních koncipientů
   Dr. Krym obsáhle informoval členy představenstva o problematice, která vzniká v souvislosti se zápisy uchazečů se zahraničním vzděláním do seznamu advokátních koncipientů. V součinnosti s předsedou se opakovaně snažil tuto problematiku projednat s ministrem školství, který však z důvodu pracovního zaneprázdnění sjednané termíny zrušil. Základním problémem je to, že na území ČR působí instituce, které zajišťují vzdělání, jehož obsahem je výuka právnických předmětů, avšak tyto subjekty nemají akreditaci k poskytování vzdělávání v oboru právo na našem území, případně je akreditace udělena pouze k poskytování vzdělání v bakalářském studijním programu. Dochází k obcházení zákona o vysokých školách tím, že tyto subjekty deklarují, že zprostředkovávají vzdělání pro zahraniční vysoké školy, které mají v domovském státě licenci pro výuku práva v magisterských studijních programech. Ve skutečnosti však licence opravňuje k výuce tamního práva a licence se nevztahuje k výuce českého práva v rozsahu, v jakém jí provádějí tuzemské vysoké školy. Licence byla navíc vydána s přihlédnutím k podmínkám, které musí školy splnit v domovském státě, včetně podmínek materiálních a zejména podmínku obsazení pedagogického sboru. Vzdělání v ČR pak ale neprovádějí zmíněné vysoké školy v právu domovského státu, ale přímo zmiňované subjekty zřízené podle českého práva se sídlem v ČR (společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a obecně prospěšné společnosti) vyučují české právo, výuku provádějí převážně čeští pedagogové, vše bez akreditace našeho ministerstva. Zahraniční vysoká škola pak vydá uchazeči vysokoškolský diplom. Zdůraznil, že žadatelé o zápis do seznamu koncipientů, kteří absolvovali popsané vzdělávání, urgují ČAK o zápis, případně o rozhodnutí. Pravdou je, že výbor ČAK pro srovnávací přezkum vzdělání získaného na zahraničních vysokých školách jedná o možnosti uznání vzdělání za srovnatelné již delší dobu, stanovení kritérií je však obtížné a očekával se také výsledek projednání věci s ministrem školství, k jednání však dosud nedošlo. Podle zákona ČAK nemá stanovenu žádnou lhůtu pro rozhodnutí, zápis do seznamu advokátních koncipientů rozhodnutím není a kterýkoliv z žadatelů se může obrátit na soud. V současné době probíhají dvě soudní řízení, v nichž dosud nebylo rozhodnuto.
   K tomu dr. Macková doplňuje, že na území ČR působí čtyři státem povolené vysoké školy a na základě mezivládní úmluvy se Slovenskou republikou z roku 1992 se uznává vzdělání získané na slovenských státních vysokých školách. Problém vzniká u Bratislavské vysoké školy práva, která vydává diplomy na základě výuky prováděné o.p.s. Uninova, a to je převážná část žadatelů o zápis do seznamu advokátních koncipientů, o nichž dosud nebylo rozhodnuto. Pokud jde o BVŠP, vzniklo podezření, že prostřednictvím společnosti Uninova obchází tuzemské předpisy o vysokoškolské výuce. Další problém spatřuje dr. Macková v tom, že do účinnosti poslední novely zákona o advokacii z 31. 8. 2009 se někteří tito absolventi do seznamu advokátních koncipientů zapisovali. Přítomný dr. Hoke informoval o průběhu svého zastoupení ČAK před Obvodním soudem pro Prahu 1.
   Neveřejná část.
   Konec neveřejné části.
   K tomu dr. Krym ještě dodává, že Vysoká škola ve Sládkovičově provozuje obdobnou praxi a využívá na územní ČR k výuce Bankovní institut vysoká škola, a.s.
   V diskuzi vystoupil dr. Brož, který doporučuje v každém případě zjistit co nejrychleji stanovisko výboru, avšak podle jeho názoru může představenstvo rozhodnout i bez takového stanoviska, neboť výbor byl zřízen zejména pro rozhodování v individuálních záležitostech. Podle názoru dr. Brože ve výše uvedených případech nejsou splněny podmínky pro zápis a v každém případě je zde možnost soudního přezkumu takového postupu ČAK. Dr. Brož navrhuje v tomto duchu přezkoumat, zda již zapsaní uchazeči splňují podmínky pro splnění k připuštění k advokátním zkouškám.
   Dr. Papež v diskuzi doporučuje v případě negativního rozhodnutí postupovat spravedlivě a dosud zapsaným koncipientům oznámit, že podmínky nesplňují.
   Po obsáhlé diskuzi představenstvo jednomyslně rozhodlo o tom, že ukládá legislativnímu odboru ve spolupráci s tajemníkem, dr. Hokem a dr. Všetečkou zpracovat podkladový materiál pro dubnové zasedání představenstva. Tento materiál bude předložen SAK za účelem jeho projednání a na společném zasedání představenstev obou komor. Poté bude zaujato obecné stanovisko ČAK k této problematice. reagovat zde
   • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (29.03.2011 17:06:11, Petr Drnovský) Dobrý den. Nejen z tohoto zápisu je vidět, že postoj CAK není v delším časovém rámci jednoznačný. Žádný subjekt v ČR či SR by si nedovolil provádět věci nelegální, nesprávné či zakázané. Jde o to, že některé soukromé školy v dobré víře započaly výuku - odvozenou především od zájmu studentů o tyto obory. To, že větší konkurence na jakémkoli trhu stávající hráče znervózňuje, je samozřejmé, a možná právě proto dochází v poslední době, kdy penězovody ze státních rozpočtů ubírají veřejným školám na síle, k využívání možností jak rozvoj výuky na soukromých VŠ znepříjemnit.
    Dá se předpokládat, že každá škola bude usilovat o co nejvyšší kvalitu své výuky, aby dlouhodobě obstála před konkurencí a připravila své studenty co nejlépe pro praxi. Na solidní rozvoj je třeba jasné legální prostředí, v němž se mohou subjekty pohybovat - viz. "Pravdou je, že výbor ČAK pro srovnávací přezkum vzdělání získaného na zahraničních vysokých školách jedná o možnosti uznání vzdělání za srovnatelné již delší dobu...". Na dostupné kvalitní vzdělání zájemci o studium nechtějí čekat donekonečna. Proto jistě všichni zainteresovaní ocení jasný závěr CAK ve výše uvedených nejasnostech. reagovat zde
    Email: pdrnovskybivscz
    • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (29.03.2011 21:08:00, Petr) Postoj CAK je pomerne jasny. Pokud chce nekdo byt advokat, musi vystudovat jednu ze ctyr verejnych vysokych skol (UK, MU, UP, ZCU). Ze by Sladkovicovo bylo srovnatelne s temito skolami, tomu snad nemuzete verit ani vy sam. reagovat zde
   • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (17.05.2011 11:44:56, Miky) Vážený, reaguji na Váš příspěvek o drzosti studovat na těchto školách. Něco z praxe:
    Měla jsem velký zájem o studium práv, ale vzhledem k poměrům v naší rodině jsem nucena se živit sama, což znamená dálkové (kombinované studium) spolu se zaměstnáním a tak pokud nejsem dcera bohatého papínka a maminky, kteří by mne během studia finančně zajišťovali (což jak zmiňuji výše nejsem), tak mi nezbyla jiná možnost než studium na soukromé škole v kombinované podobě. Pokud je mi dobře známo, tak veřejné fakulty práv nenabízejí formu kombinovaného studia a tak toto bylo jedinou možností. Nechápu proč by tedy student kvalitní soukromé školy měl být nějak diskriminován jen proto, že neměl štěstí a nenarodil se v bohaté rodině tak, aby mohl studovat na denním studiu.....?
    Připojuji se k názoru, že vše záleží na rozhodnutí AK a za nás studenty soukromých škol bych si přála, aby k tomuto rozhodnutí došlo, co nejdříve;) reagovat zde
    • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (18.05.2011 11:10:36, DG) Pokud nemáte finanční zajištění ke studiu, pak asi nechápu tok VAšich myšlenek - bylo by logické studovat na veřejné VŠ, kde neplatíte školné, než na soukromé...

     Studium je sice prezenční, ale přítomnost na výuce je striktně vyžadována jen výjimečně (snad pouze MU v Brně ve více případech). Samozřejmě nepřítomnost je diskriminující, neboť některé předměty v Praze a Plzni zohledňují docházku na seminář. Ale pokud máte práci trochu volněji organizovanou, mělo by se Vám podařit si jí uspořádat atk abyste těmto požadavkům vyhověla. Také jsem studoval při práci. Je to dřina, ale jde to. reagovat zde
     • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (21.05.2011 16:03:08, cii) Tedy ve svojí úvaze nám vlastně říkáte, že ti, kteří mají rodiny a musí musí studovat soukromé školy za vydělané zdaněné peníze a ještě ze svých daní platit nedocházení do školy veřejné, která je defakto tak jednoduchá, že tam ani nemusí chodit, jsou vlastně strašně bohatí... S05S04 reagovat zde
      • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (30.06.2011 23:10:57, Alena) Dobrý den vážení,
       chci se k vaší diskuzi přidat.
       Studují třetím rokem na soukromé škole VSMIE právo v podnikaní a chci vám říct jen jednu věc.
       Státní školy budou za nedlouho jen mýtus. Ve spoustu vyspělých zemí je normálně studovat za peníze. Ty státní jsou taký placený z naších daní a stát si z toho hrabe a hrabe a nakonec nic nebude mít,protože to bude pro něj drahé a nebude mít z čeho to financovat,ale hlavně že daně jsou vyšší a vyšší:D
       Já jsem se na Právní fakultu hlásila třikrát a nic, jen zbytečně vyhozené další peníze. Jak s mám dostat na právo, kde se ročně o studium uchází 3000 lidí a dostane se z toho jen 150 lidí.Je to pofiderni a hlavně ty,co se tam dostanou to určitě měli nějak pojištěnýS10. Já souhlasím s vaším názorem,mělo by se to legalizovat a podle listiny má každý právo na vzdělání jaký chceS06.To je fakt deskriminace. Mělo by se zlepšit výuka a vzdělání by mělo být dostupnějším.
       Stejně se tomu nakonec nevyhnou. Pokud někdo při výkonu svého povolání poškodí,ten se má právo dovolávat,tak proč nenechat studovat lidí to co chtěj a to buď za peníze nebo státně.Stejně to je vše jedno
       Ještě k tomu prezenčnímu,tam je docházka povinná,jinak tě vyhodí ze zkoušek
       Dálkově,tam je zase možnost nekonečné konzultace,což je o hodně lepší reagovat zde
       Email: Valerie.Konstansseznamcz
       • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (02.07.2011 10:49:12, Thwmas) Recept pro přijetí na PF je jednoduchý - víc se učte a míň fňukejte, že to nejde. Pokud se oháníte listinou základních práv a svobod a právem na stejné vzdělání, v tom případě bych se já mohl ohánět právem na to, aby mě nepoškozovala údajná rovnost mého vzdělání s tím vaším. Objektivně řečeno, kombinovaná forma studia a ještě k tomu na soukromé škole (nedejbože její pobočce) je ideální cesta k naprosté degradaci vzdělání. reagovat zde
        Email: tom.havlikemailcz
        • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (02.07.2011 10:55:39, actros) typický Český závistivý hňup reagovat zde
         • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (02.07.2011 13:31:55, petman) :-D nevím, co a komu by měl závidět... vzhledem k tomu, že práva na UK jsou velmi dobře hodnocena, a UK se jako jedna z mála českých univerzit dostává do celosvětového hodnocení univerzit, může být Thwmas se svým vzděláním spokojen. Prosím Vás, řekněte mi jednu soukromou vysokou školu, která v současné době nějak mezi českými univerzitami vyniká?! Soukromé školy se neprosadí ani u nás, natož pak ve světě... Stačí, když se zamyslíte, kdo studuje soukromou vysokou školu. Z 90% jsou to studenti, kteří nejsou schopni státní vysokou vystudovat, nebo ti, kteří se na státní ani nedostanou!!! Jaká pak asi může kvalita soukromých vysokých škol být... reagovat zde
          • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (02.07.2011 14:37:06, actros) Bohužel jsou to předsudky, ano nepopírám že existuji prodejny diplomu obory typu hospodářská etika apod.. ale křivdíte kvalitním soukromým VŠ, a jestli chcete uvést příklad tak třeba Škoda Auto Vysoká Škola, studium je náročnější než na mnohých veřejných VŠ, a diplomy se zde určitě neprodávají. Z vlastní zkušenosti mohu uvést UNINOVA, studují na PF UP a zároveň na uninova, učí nás profy z UP a zkoušky v některých předmětech jsou náročnější než na UP jinač většina je srovnatelných. reagovat zde
         • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (02.07.2011 20:15:11, Alena) Máte pravdu. Mysli si, že je něco lepší než mi a pokud bychom se sešli to by koukal, jak mu to nandáme u soudu:D
          Já znám tolik advokátu z Karlovy, když přijde na věc nevědí, co je prekluze a co je promlčeníS10
          A to je, co říctS09 reagovat zde
          Email: Valerie.Konstansseznamcz
          • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (15.08.2014 17:33:13, Petr) A jak by ses k tomu soudu asi dostala, když akreditovaný obor Právo a právní věda - což je pětiletý magisterský obor a po absolování tohoto oboru na jedné ze čtyř veřejných škol(UK, MU, UPOL, ZU), můžeš vykonávat profesi advokáta, státního zástupce, notáře a další typické právnické profese. Na pozici podnikového právníka také spíš vezmou absolventa právnické fakulty a ne soukromé ptákoviny. Takže už se těším až mi to tam nandáš :D reagovat zde
        • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (02.07.2011 13:20:16, petman) absolutní pravda reagovat zde
        • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (02.07.2011 20:07:02, Alena) Hele chytráku,já jsem ty testy a scio udělala a to všechny třikrát, a vůbec nefňukám a co se týče korupce, tak znám pár lidí, co tam studují za prachy, ale taký je spoustu v prvním roce odešlo, protože se to vědělo!!Ty studuješ UNIOVOU, což není o nic lepší, než ta má a co si zač, abys srovnával výuku škol, když větší část učitelů z Karlové učí tam, tak nevím, kdo tu výuku má kvalitnější. Prostě pochop, že to bude vše placený a ty s tím nic neuděláš. Taký můžu říct, že jeden profesor ze školy mi nabídla přechod a za pěknou sumičku:))). Bohužel proč, když to nakonec bude jedno:))
         prostě hájíte něco,co je přístupné v jiných zemích a chcete říct, že tam má právo menší hodnotu:)

         reagovat zde
         • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (03.07.2011 15:36:00, Thwmas) 1. Nestuduju Uninovu... ať už je to cokoliv.
          2. Na srovnávání mám právo. A obor "právo v podnikání" je jednoduše podřadná snaha naroubovat na evergreen soukromek (ekonomie a managment) aspoň nějak právní specializaci a tahat lidi na vařený nudli.
          3. Soukromé VŠ jsou prakticky ve všech zemích v Evropě hlavně pro ty, co se nedostali na veřejnou a nic na tom nemění ani to, že na veřejných se platí školné. I v Británii se na ně kouká skrz prsty (stejně jako na oblastní trucškoly tady u nás).
          4. Dokud se nezavede přijímací řízení i na soukromých VŠ, nikdy se nezbaví stigmatu odpadu, protože se tam dostanou všichni, kdo nemají na VŠ co dělat, tím spíš na jejich pobočky. reagovat zde
          Email: tom.havlikemailcz
          • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (20.07.2011 08:47:06, P) Tak to jste trochu mimo, protože v západní Evropě jsou, až na výjimky, kvalitní školy vždy ty soukromé, veřejné jsou jen pro ty, co na ně nemaji. Být vámi, zjistím si to hlavně v té Británii...
           Jinak pokud pracujete pro zahraniční firmu, je úplně jedno jestli máte titul z UK nebo z Kocourkova, protože ve světě to nikdo nezná, a to mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Dnes se neřeší titul, ale dovednosti, protože titul má už prakticky každý. reagovat zde
           • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (20.07.2011 18:40:38, Thwmas) Fajn, řekla jste si o to...

            École Normale Supérieure - veřejná
            Humboldt-Universität zu Berlin - veřejná
            Uppsala universitet - veřejná
            Universität Wien - veřejná
            University of Oxford - veřejná
            University of Cambridge - veřejná
            Københavns Universitet - veřejná
            Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg - veřejná
            Eidgenössische Technische Hochschule Zürich - veřejná
            University of Manchester - veřejná
            University of Bristol - veřejná
            University of Birmingham - veřejná
            University of Edinburgh - veřejná
            University of St. Andrews - veřejná
            Universiteit Utrecht - veřejná

            Přestaňte si laskavě plést skutečnost, že se na veřejné škole platí školné, s tím, že je soukromá. reagovat zde
            Email: tom.havlikemailcz
            • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (16.03.2014 01:05:13, quick) ... a vy si prosím přestaňte plést skutečnost, že pojem "veřejná VŠ" a "soukromá VŠ" je v čechystánu chápána zcela odlišně. Podle zahraničních tabulek je veřejná VŠ jakákoli, která má charakter ekvivalentu zdejší o.p.s. či spolku atd. Soukromé školy jsou pouze ty, které mají chrakter soukromoprávní obchodní korporace.
             V čechystánu jsou "veřejné" vysoké školy pouze ty určené státem a ostatní, byť jde jednoznačně o veřejněprospěšnou korporaci mají licenci jako soukromé školy.
      • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (20.07.2011 10:43:00, DG) Nepochopil jsem smysl příspěvku - proč by ti, kdož mají rodiny, museli studovat soukromé školy??? Mísíte pojmy s dojmy. reagovat zde
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (30.03.2011 00:40:03, Petr Drnovský) O srovnatelnosti v daném čase jsem nemluvil. A respektuji Váš názor. Věci ale nebývají černobílé, zejména v dlouhodobém kontextu. Tím, že pracuji v BIVŠ, mohu vidět, že se tu přopomínky AK berou velmi vážně a že kvalita výuky je na prvním místě akademické části společnosti. Procesy ve vzdělávání ale trvají o něco déle, než např. přenastavení obráběcích segmentů ve výrobní firmě. Tlak na kvalitní profesory tu je a zejména na BIVŠ není studium snadné, jak se u soukromých škol všeobecně považuje. Na prvním místě byla chuť se do vzdělávacího procesu zapojit a dělat jej kvalitně. Na tom BIVŠ kdysi vzniklo ještě jakou součást centrální banky.
  A to, zda AK odsouhlasí, či ne, přípustnost vzdělání na jiných než Vámi uvedených školách k tomu, aby se jejich absolvent mohl stát advokátem, to je plně v kompetenci AK. Každý subjekt přítomný v konkurenčním prostředí ale vždy ocení, když jsou podmínky jasně stanovené, nejlépe předem, aby jim mohl vyhovět. Současná situace moc jasná není, a zlepšit ji může právě jen AK jasným stanovením pravidel.
  Nejsem si jist, zda poslední Vámi jmenovanou univerzitu/její právní fakultu jste myslel vážně...
  reagovat zde
  Email: pdrnovskybivscz
  • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (18.05.2011 11:06:46, DG) Pane Drnovský, člověk ve Vašem postavení by neměl dělat narážky jako je ta ve Vaší poslední větě... ano, FPR ZCU se stala v posledních letech centrem mediální aféry. Ale i kdyby byla pravda do posledního písmenka vše, co v novinách napsali (kolik procent zpráv bylo úplně nesmyslných a kolik jen mediálně přibarvených nemá cenu řešit), ani tehdy nemůžete srovnávat svou katedru s cca 20 lidmi se skutečnou právnickou fakultou... takže ano, Petr má pravdu, je to zcela nesrovnatelné.

   Dovolím si jen dvě poznámky: na vaší katedře působí prof. Růžička, současný děkan FPR (alespoň je uvedený na webových stránkách). Řekl ste tento svůj názor jemu do očí?

   A to vůbec neberu v potaz, že od aféry panuje na FPR ZCU nervozita a snaha o maximální průhlednost, která vede až k mnohdy nesmyslným požadavkům na studenty. Všichni, kdo mají možnost srovnání (samozřejmě, všichni s nimiž jsem hovořil), se shodují, že absolvovat na FPR je momentálně výrazně těžší než na PF UK v Praze. reagovat zde
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (18.07.2011 20:58:01, SK) S cílem zachovat akreditaci pro Právnickou fakultu Vysoké školy Sládkovičovo (VŠS) její rektor na zasedání Akreditační komise SR, které se uskutečnilo ve dnech 22. - 24.6.2011 v Spišskej Kapitule, mimo jiné prohlásil: "VŠS podniká právne kroky na ukončenie spolupráce s BIVŠ a zastavuje výučbu na pracovisku v Prahe. Takisto zvažuje presun študentov bakalárskeho študijného programu právo na pracovisku v Brne do sídla vysokej školy v Sládkovičove."

  Z této skutečnosti vyplývá, že činnost uvedné školy se v oblasti výuky oboru právo na území České republiky patrně blíží ke svému konci. Je to dobře, nebo špatně? reagovat zde
  • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (04.08.2011 17:20:58, Martin) Je to dobře nebo špatně? Možná by se už opravdu měly uvolnit akreditace vzdělávání v oboru právo pro soukromé školy. Všimli jste si, že jen dva obory nejsou rozděleny na bc. a mgr.? Medicína a právo. Pomiňme medicínu, proč všechny ty právní specializace nemají nějaké pokračování v navazujícím magisterském studiu akreditované pro české právo? Asi se BIVŠ a všem těm školám nedivím, že hledají možnost jak uspokojit poptávku všech těch právně specializovaných bakalářů. Musí jích být mraky. Dobře nebo špatně - těžko říct. Prostě je to tak jak to je nastaveno ministerstvem školství, akr. komisí a všeobjímajícím lobby ze strany samotných právníků, a to i ČAK: "čím míň nás bude, tím větší po nás bude poptávka a tím vyšší ceny za služby budem inkasovat". Na druho stranu kolik z celkového počtu těch absolventů chce pracovat v advokacii? Možná kdyby české školství více dbalo na budování právního povědomí studentů jakýchkoli oborů... A studovat právnickou fakultu? Otázka na závěr: Proč všichni ti rychlostudenti práv z Plzně nešli rychlostudovat jiný obor? A přání na závěr: Hlavně ať ti absolventi práva, ať už jsou z jakékoli školy, za něco stojí a nejsou to jen další figurky do politiky či zlatokopové v advokacii. Jsem rád, že jako plátce daní z nichž je veřejné školství financováno, každoročně dopomůžu dalším stovkám mgr. práva k jejich zářné kariéře v advokacii (samozřejmě ironicky) :) reagovat zde
   • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (03.09.2011 00:40:16, Pavel) i) Považuji za mimořádně tristní, že do dnešního dne nebyla ani jedné soukromé škole udělena akreditace k studijnímu magisterskému programu Právo a právní vědy, neb z výše uvedených příspěvků je zřejmé, že řada studentů soukromých škol má o tento obor eminentní zájem. Akreditační komise ČR v čele s prof. Dvořákovou stále dokola opakuje, že soukromé školy nejsou schopny zajistit kvalitní výuku práva, přitom na pražských soukromých školách se slovenskou a ukrajinskou akreditací působí především přednášející z PF UK, PF ZU a dalších veřejnoprávních škol. Neudělením akreditace však AK ČR otevírá dveře dubiózním obchodníkům se veděláním, kteří doslova parazitují na studentech...
    ii) AK ČR by se měla poučit z kauzy PF ZU v Plzni, kdy důsledky této kauzy postihly a stále postihují jen studenty a postupovat tak, aby umožnila získat právnické vzdělání všem, kteří studovat chtějí.
    iii) Je smutnou skutečností, že Česká advokátní komora, jakožto stavovské sdružení advokátů, posuzuje zahraniční vzdělání, což jí vůbec nepřísluší, neb toto posouzení by mělo spadat do kompetence Ministerstva školství a nikoho jiného. ( ČAK je veřejnoprávní korporací a není součástí státu.)
    reagovat zde
    Email: ventanacentrumcz
    • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (16.03.2014 00:58:05, quick) Naprostý souhlas. Uznání VŠ vzdělání pro obor právo by mělo být v gesci MŠMT nbeo Akreditační komise. Do ČAK by potom přišel absolvent s diplomem a bumážkou, že jde o vzdělání odpovídající.
     Rovněž v mnohých státech (zejm. GB, USA) je advokacie doménou bakalářů, či navazujících magistrů (tito mají zpravidla bakaláře zcela v jiném oboru) a to vcelku rozsáhlého souborů oborů, které ve zdejších kolinách se jmenují právní specializace.
     Pouze tady se to učí 5 let a jedná s o pozitivní právo, kdy se zákony mění tak rychle, že absolvent jde již do jiného právního řádu, než ze kterého byl zkoušen.
     A ještě k předrevolučním judrům... všichni mají PF čtyřletou, v 50 a chvíůli 70 letech dokonce tříletou a rovnou dostali judra - dnes by byli tam maximálně právě ti bakaláři. reagovat zde
     • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (16.03.2014 09:19:13, Inkvizitor) No ty jsi vážně odporník, že ty máš vystudovanou univerzalitu i technologii.S14 reagovat zde
    • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (15.08.2014 17:49:37, Petr) Vy jste se snad zbláznil? Už teď se říká, že na právech studuje víc studentů než po kolika je poptávka a vy by jste nechal akreditovat obor Právo a právní věda soukromkám? Ti studenti, co se nedostali na veřejnou právnickou VŠ( třeba v Olomouci berou s perc. snad 130 na odvolání, v Plzni to je taky dost nízký), aby šli na soukromou studovat tento obor, na který evidentně nebude 99% z nich intelektově mít? Jo možná, když sníží nároky, to najednou bude právníků ze soukromek, kteří skončí do jednoho na pracáku. reagovat zde
     • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (16.08.2014 22:18:22, Richard) Tak pokud si chtějí zaplatit za lehčí studium a mít titul, tak ať ho mají. To, že pak neseženou uplatnění je jejich problém. reagovat zde
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (20.08.2014 15:21:13, mart) Většina lidí ti tu pravděpodobně řekne, že soukromé VŠ za nic nestojí a že jsou jen pro lidi, co veřejnou nezvládnou, koupený titul a tak podobně.

  Ale záleží především na Tobě, jak budeš ke studiu přistupovat. Pokud se chceš opravdu učit, zajímá tě to a chceš se této kariéře dále věnovat, určitě chybu neuděláš.

  Zkus školu navštívit v den otevřených dveří a všechny dotazy ti určitě rádi zodpoví :)

  Mart reagovat zde
  Web: www.bivs.cz
  • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (20.08.2014 18:44:16, Inkvizitor) Tak ovšem může za podstatně nižší peníz např. navštěvovat knihovnu. No a pokud si za ušetřený peníz zaplatí kvalitní jazykové kurzy, bude přínos mnohem vyšší - a to i z profesního hlediska. reagovat zde
  • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (21.08.2014 19:49:39, Petr) Proč platit takové prachy za soukromou VŠ, když můžete zadarmo navštěvovat mnohem kvalitnější veřejnou VŠ? reagovat zde
   • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (07.06.2016 08:08:30, Bystrozor) Protože na alespoň průměrné veřejné vysoké škole je třeba se na zkoušky učit skutečně jako na zkoušky, nestačí pouze předstírat studium. reagovat zde
  • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (06.06.2016 23:55:53, Jindra) Já třeba BIVŠ navštěvuju, vyhovuje mi malý kolektiv a ochota vyučujících. Jsou to hlavně vyučující z praxe. Učí taky na ČVUT. Navíc je to tu hodně zaměřené na praxi. Což se mi bude hodit potom do zaměstnání. Taky mi vyhovuje slevový program za dobré známky. reagovat zde
   • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (07.06.2016 08:07:07, Bystrozor) Vzhledem k tomu, že v zásadě totéž se tu objevilo pod různými jmény v rozmezí několika minut opakovaně, je prakticky jisté, že jsi duševně nepříliš zdatný zaměstnanec PR oddělení. Guerilla marketing se hodí na falešné léky na podporu erekce, pokud někdo používá takové techniky na propagaci "vysoké" školy, je celkem jasné, jak je na tom příslušná instituce s kvalitou... reagovat zde
    • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (07.06.2016 10:11:51, ****) A co když je to jen neuvěřitelné štěstí, že se objevili 4 různí lidé, kteří reagovali i na mnoho let staré příspěvky k jedné jediné škole v rozmezí pár hodin? Ke které se jindy nikdo nevyjádří třeba i několik týdnů? Nevím jak ty, ale já si jdu vsadit sportku. S15 reagovat zde
     • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (07.06.2016 11:54:45, Bystrozor) Pár hodin? To bylo rozmezí minut, při nejlepší vůli jde hovořit o desítkách minut. Navíc u všech lze postřehnout stejnou dikci, stejné fráze a stejně nevkusnou práci s jazykem. Pravděpodobnost hlavní výhry v loterii je ve srovnání s pravděpodobností, že jde skutečně jen o náhodou, téměř astronomicky vysoká. reagovat zde
   • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (07.06.2016 17:16:12, Dubar) Jak může být někdo tak hloupý a přidávat příspěvky po minutách pod různými jmény do tematicky podobných vláken? Na druhou stranu to chápu a plně to odpovídá úrovni dané školy. reagovat zde

Podobné příspěvky:
 1. Náhradník "Nultý ročník" AZ Smart obor Právo - Ostatní
 2. Právo v podnikání - Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o.
 3. PRÁVO NA MUNI - Ostatní
 4. Přestup na BIVŠ - Ostatní
 5. Právo a právní věda - dálkově - souhrn možností - Ostatní
 6. Bivs - ocenování staveb - Bankovní institut vysoká škola, a.s. - už ne
 7. Ekonomie + právo, Praha vs. Brno - Výběr vysoké školy
 8. Informace k oboru právo - Mezinárodní institut podnikatelství a práva
 9. VŠE Podnikání a právo - Výběr vysoké školy
 10. Panevropská Vysoká Škola - obor Právo - Panevropská vysoká škola

Reakce na příspěvek

Tvé jméno:
Heslo:  pro možnost budoucí úpravy, obnovy nebo odstranění
Potvrzení hesla:
Tvůj email:   chci být emailem informován o reakcích na tento můj příspěvek

:) :D :( S04 S05 S06 ;) S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15
Tučnékurzívapodtržené  klikni a následně nahraď výraz TEXT. Např. [tucne] Toto bude tučným písmem [/tucne]

Telefon: Web: ICQ: Skype:

  Souhlasím s pravidly uvedenými níže.


Administrace reakce

Heslo:

 

Odstraněním dojde k nevratnému vymazání příspěvku včetně všech jeho reakcí z naší databáze.

Pravidla vložení

 1. Vložením příspěvku souhlasíš s jeho zveřejněním na webu vejska.cz.
 2. Pokud není zadáno heslo nebude v budoucnu možné příspěvek upravit, obnovit nebo odstranit.
 3. Při zapomenutí hesla správce doručí žadateli heslo nové pokud žádost byla zaslána z emailu uvedeného u daného příspěvku.
 4. Je na vkladateli, aby si před vložením zkontroloval správnost uvedených údajů (přes Zobrazit náhled).
 5. Obsah příspěvku nesmí být v rozporu s dobrými mravy a zvyklostmi.
 6. Je zakázáno vkládat jakýkoli nezákonný obsah (vypracování bak., dipl. prací apod.) nebo obsah, který k nezákonnosti navádí.
 7. Je zakázáno vkládat duplicitní příspěvky (chceš-li příspěvěk posunout do horních pozic využij možnost Obnovit).
 8. Je zakázáno používat vulgární slova.
 9. Je zakázáno vkládat komerční sdělení.
 10. Je zakázáno vkládat odkazy, které vkladateli nebo spřízněné osobě přinášejí provizi.
 11. Je zakázáno vkládat nabídky půjček a úvěrů.

Pravidla zobrazení

 1. Příspěvek bude zveřejněn ihned po jeho vložení.
 2. Za obsah příspěvku odpovídá jeho autor.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo příspěvek nebo jeho část vymazat.
Poslední aktualizace údajů na stránce: 19.06.2024 23:38:21.